Stokrotka97

35 tekstów – auto­rem jest Stok­rotka97.

Bo cza­sem trze­ba posłuchać ro­zumu, mi­mo, że ser­ce mówi coś innego... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 lutego 2012, 18:00

Ludzie pat­rzą w ok­na, bo szu­kają w nich swo­jej przyszłości. Zas­ta­nawiają się, czy będzie ona dla nich życzli­wa, czy przy­niesie falę cierpień. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 lutego 2012, 15:05

Są dni, w których słyszy­my tyl­ko głuchą ciszę... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 lutego 2012, 16:30

Ra­ny na ser­cu są jak słowa na­pisa­ne długo­pisem - można je pok­reślić ale nie można ich zmazać...

Z de­dykacją dla Li­lak­tu­si... :* 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 lutego 2012, 20:05

Cza­sem ludzie noszą słuchaw­ki na uszach tyl­ko po to, by zagłuszyć wołanie miłości. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 stycznia 2012, 15:08

Im bar­dziej an­gażujesz się w po­moc, tym większe będzie roz­cza­rowa­nie, jeśli Ci się nie uda. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 stycznia 2012, 16:44

Przeszłość by­wa te­raźniej­szością w naszym sercu... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 stycznia 2012, 21:00

Wspom­nienia są po to, by wy­ciągając wnios­ki z przeszłości, bu­dować piękną przyszłość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2012, 15:00

Wspom­nienia nie po­wodują łez. Do­piero porówna­nie przeszłości z teraźniejszością.... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 stycznia 2012, 17:13

Co było - minęło. Więcej się nie powtórzy. Nie wra­caj do te­go. To już wspom­nienie... Wyczyść pa­mięć i żyj pełnią życia, choćby miało ono do­biegać końca... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 stycznia 2012, 16:35
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Aktywność